Εφαρμογές

Η DBpedia ενθαρρύνει την δημιουργία εφαρμογών βασισμένων στο σύνολο δεδομένων που προσφέρει. Το πεδίο εφαρμογών είναι τεράστιο, από κλασσικές εφαρμογές αναζήτησης σε ΒΔ μέχρι τις διαδραστικές, location-based εφαρμογές που υπόσχεται η λογική των Linked Data.

Eνίσχυση – Βελτίωση των αναζητήσεων στη Wikipedia

Μια προφανής δυνατότητα είναι η βελτίωση των αναζητήσεων στην Wikipedia, με σύνθετες ερωτήσεις (Faceted Search) μέσω της χρήσης γλωσσών όπως η SPARQL. Παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να υποβάλουν πολύπλοκα ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων δεν παράγονται με το “ταίριασμα” λέξεων κλειδιών στις αντίστοιχες ιστοσελίδες αλλά από την εφαρμογή σύνθετων “φίλτρων” σε δομημένες πληροφορίες που έχουν εξαχθεί από πολλά διαφορετικά άρθρα της Wikipedia.

Επομένως μια από τις εφαρμογές της DBPedia είναι η δυνατότητα που έχει ο χρήστης να υποβάλει ερωτήσεις με “συνειρμικό” τρόπο, ανάλογα με τα δεδομένα που βλέπει αντί να προσπαθεί να βρει κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Δυναμική ενσωμάτωση δεδομένων σε ιστοσελίδες τρίτων

Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει η DΒpedia είναι αυτή της δυναμικής ενσωμάτωσης των δεδομένων της σε άλλες ιστοσελίδες. Εφόσον τα δεδομένα της DΒpedia αντλούνται από τη Wikipedia, είναι πάντα ενημερωμένα, καθώς η wikipedia ενημερώνεται συνεχώς από τους χρήστες. Αυτό παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στους διαχειριστές ιστότοπων, δίνοντας τους την ευχέρεια να έχουν άμεσα ενημερωμένο περιεχόμενο στις σελίδες τους, χωρίς να χρειάζεται νέος κώδικας από μέρους τους. Αυτό γίνεται απλά ενσωματώνοντας τα δεδομένα που διαθέτει η DΒpedia με τη δημιουργία π.χ. δυναμικών πινάκων από αποτελέσματα που επιστρέφονται μέσω της SPARQL.

Location Based Εφαρμογές (Mobile & Γεωγραφικές)

Μια ακόμη δυνατότητα που παρέχει η DBpedia είναι ευκολία δημιουργίας Location Based εφαρμογών. Όσα άρθρα της Wikipedia περιέχουν γεωγραφικό προσδιορισμό μπορούν να μεταφερθούν σε χάρτες αλλά και συνδυαστούν με την θέση του χρήστη μέσω που προσδιορίζεται από το GPS μιας φορητής συσκευής.

Κατηγοριοποίηση και Χαρακτηρισμός Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Οι όροι της DBpedia μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρακτηρίσουν και να κατηγοριοποιήσουν (classify) περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Αντίθετα με μια κλασσική ιεραρχία, όπως π.χ. αυτές των Βιβλιοθηκών που είναι στατικές, η DBpedia έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι η οντολογία της ενημερώνεται συνεχώς, παράλληλα με τη Wikipedia, ενώ επιπρόσθετα κάθε στιγμιότυπο από την οντολογία της υποστηρίζεται από μια περιγραφή που συμπεριλαμβάνει περιλήψεις σε 14 γλώσσες.

Έλεγχος συνέπειας των άρθρων της Wikipedia και προτάσεις επεξεργασίας στους συγγραφείς

Μία από τις βασικές αιτίες της μεγάλης επιτυχίας της Wikipedia είναι το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί ελεύθερα να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί άρθρα. Αυτό βέβαια είναι και ένα εν δυνάμει μειονέκτημα, καθώς είναι λογικό να προκύπτουν αντιφάσεις στις πληροφορίες που περιέχουν τα άρθρα, ιδιαίτερα σε αυτά που μεταφράζονται στις περίπου 270 διαφορετικές γλώσσες της Wikipedia.

Η DBpedia εξάγει δομημένα δεδομένα από όλες τις διαθέσιμες γλώσσες, τα οποία συνδέει με την οντολογία της (όπως και με άλλες οντολογίες που συνδέονται πάνω σ’ αυτήν), έχοντας την δυνατότητα ελέγχου συνέπειας των δεδομένων. Έτσι μια από τις κατευθύνσεις του DBpedia Project είναι και αυτή της ανάπτυξης εργαλείων που θα υποστηρίζουν τους χρήστες – συγγραφείς στην Wikipedia κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για επεξεργασία ή/και διόρθωση των άρθρων βασισμένες σε τέτοιους ελέγχους.